NOT : ÜYELİKTE HİÇBİR GİRİŞ ÜCRETİ ALINMIYOR.

HAKKIMIZDA

Tarihçe

Birçok kişinin tutkusu olan otomobiller çağımızın en karmaşık ulaşım araçlarıdır. Markası ve modeli ne olursa olsun her bir otomobil birbirine bağlı çalışan çok sayıda parçadan oluşmaktadır. Bu nedenle otomobiller ve onların çalışma prensibi tam anlamıyla bir uzmanlık alanıdır.

Çok sevdiğimiz araçlarımızı kullanırken ehliyet sahibi olmak dışında herhangi bir uzmanlığa ihtiyaç duymayız. Peki ya ikinci el araç alırken? Satıcının sözüne her zaman itibar etmek mümkün müdür? Ya da satıcı aracındaki her hasardan veya muhtemel arızadan haberdar mıdır? Bu açılardan düşünüldüğünde ikinci el araç alırken ve satarken bir uzmana ihtiyacı hissedilmiştir ve bu sayede oto ekspertiz sektörü oluşmuştur.

OTOEKSDER bu sektörün faaliyetlerini canlandırmak ve geliştirmek, eğitimler, konferanslar ve seminerler düzenleyerek sektördeki farkındalık ve bilgi düzeyini artırmak, bu amaca hizmet edecek her türlü belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak için kurulmuştur.

 

Vizyonumuz

Oto ekspertiz sektörü ile ilgili farkındalık sağlamak, sektördeki tüm kişi ve kuruluşların sorunlarına çözüm getirebilmek, onların eğitim ve tecrübe seviyelerini artırabilmek, sektörün tarafsızlığını sağlamak, güvenilirliğini artırmak ve kalite standartlarını belirlemek, bunların günden güne gelişmesini ve artmasını sağlamaktır.

 

Misyonumuz

Türkiye’de bulunan tüm oto ekspertiz uzmanlarını ve yetkili kurumları OTOEKSDER çatısı altında toplayarak; onların hem yasal, hem de ekonomik anlamda güvencesi olmak ve tüm alanlarda onları temsil etmek, sektörün gelişimi ve sürdürülebilirliği için faaliyette bulunmaktır.

 

Stratejimiz

 • Sektörün tüm sıkıntı ve problemlerini tespit etmek ve bunlara çözüm üretmek
 • Oto ekspertiz hizmeti veren kişi ve kurumlar ile yetkili kuruluşlar arasında bir köprü vazifesi görerek iletişim ve dayanışmayı sağlamak
 • Sektörün geleceğine yön vererek hem sektör çalışanlarını, hem de hizmet alıcılarını bilinçlendirmek
 • Üyelerimize destek olmak, onların çıkarlarını gözetmektir.

 

TÜZÜK

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
​Madde 2-Dernek, ikinci el Oto Ekspertiz Merkezleri arasında mesleki dayanışmayı sağlamak ve mesleğin gelişmesine hizmet etmek amacı ile kurulmuştur.

​Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 • 1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 • 2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 • 3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 • 4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • 5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 • 6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 • 7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • 8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 • 9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 • 10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 • 11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 • 12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • 13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 • 14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikleraçmak,
 • 15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 • 16-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,
 • 17- Oto Ekspertiz Merkezleri’nin hak ve menfaatlerini korumak, bu maksatla gereğinde resmi daireler, otomotiv sektörü ve ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak,
 • 18-Dernek özel gün ve faaliyetlerde dernek kasasından ödeme yapmaya haizdir.
 • 19- Oto Ekspertiz Merkezleri’nin etik kurallarına ve diğer ilgili sektör ahlakına uygun hareket etmelerini sağlamak ve bu konuda gerekli girişim ve işlemlerde bulunmak,
 • 20- Oto Ekspertizlerin bilgi ve becerilerini artırmak için kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, bu konularla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak, ikinci el oto ekspertiz personeli yetişmesini sağlayacak girişimlerde bulunmak ve müessesesinin amacına uygun işlemesini sağlamak için gerekli yardımlarda bulunmak,
 • 21- Üyelerin Oto Ekspertiz konusunda karşılaşacakları sorunlarda onlara yardımcı olabilecek hizmetlerde bulunmak,
 • 22- Oto Ekspertiz Merkezleri’ni bir araya toplar, Ekspertiz ve otomotiv sektöründeki eksiklikler kapsamında faaliyet alanları içerisinde çalışmalar yapar.

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışındafaaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

​Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

​Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

​Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

​Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

OTOEKSDER NEDEN ÖNEMLİDİR?

Elinizde bulunan aracı satmak istiyorsanız bunun için sebepleriniz birbirinden farklı olabilir. Nakit sıkıntısı yaşadığınız için aracınızı elinizden çıkarmak istiyor olabilirsiniz. Başka bir araba satın almaya niyetlendiyseniz eski aracınızı satmak isteyebilirsiniz. Artık arabaya ihtiyacınız olmadığını düşünüp elinizden çıkarmak istiyor olabilirsiniz.

Araç satıcısı olarak kendinize göre birçok farklı nedeniniz vardır. İkinci el araç satın alacak kişilerin ise nedenleri sizlerin boş bıraktığı alanları doldurmaktır. Onlar sıfır bir araca yüksek miktarda fiyat ödemek yerine temiz ve kullanışlı bir ikinci el araç satın alarak ihtiyaçlarını karşılamak isterler. Bunun için alacakları aracın sağlam, temiz, hasarsız ve sorunsuz olduğunu bilmek haklarıdır. Başvuracakları ilk nokta oto ekspertiz hizmeti yeren yerlerdir.

Oto ekspertiz hizmeti veren yerler satışa çıkarılan aracın teknik analizini gerçekleştirirler ve ikinci el aracı almaya niyetlenen kişiye raporu sunarlar. Ekspertizin bu anlamda tarafsız olması gerekmektedir. Çünkü alıcıyı aracı satacak kişiden daha çok etkileyerek ikna edecek kişi ekspertiz raporunu hazırlayan oto ekspertiz hizmeti veren yerdir.

İkinci el araç alımlarında ekspertizin neden önemli olduğunu anlatmak için birkaç maddede durumu size daha net anlatabilecek bilgiler paylaşmayı uygun görüyoruz. Sizi yönlendirmek yerine bilgiyle buluşmanızı sağlayarak birçok şeyi kendinizin fark etmesini istemekteyiz.

İkinci El Araçlarda Değer Durumu

İkinci el araçların bilinmeyen veya kulaktan kulağa dolaşıp net bir şekilde ispatlanamayan bir değer durumu vardır. Aracı satın alıp birkaç yıl içerisinde satmak gibi bir fikriniz varsa aracınız sıfırdan ikinci el durumuna düşecektir. Aracın sıfır fiyatına yakın olmasını sağlamak ise değer durumuyla ilgilidir.

Genel anlamda belirli markaların ürettiği araçlar ikinci el dahi olsalar sıfır fiyatına yakın seyir halinde olurlar. Bu markalar Mercedes, Toyota, Honda ve Hyundai olarak bilinir. Mercedes marka bir aracı sıfır olarak aldıysanız elinizden çıkarmak istediğinizde fiyat konusunda aşırı düşüş yaşamazsınız. Bunun sebebi genel olarak üreticinin diğerlerine göre çok daha kaliteli ürünler ortaya koyması ve aracın kalitesini daima taşımasıdır.

Ancak ikinci el araç satın alırken markaya aldanıp nasıl olsa bu şu markanın aracı şeklinde bir yaklaşım göstermemek gerekir. Her ne kadar kaliteli ve sorunsuz olsalar bile bundan bir şekilde emin olmak istemelisiniz. Dolayısıyla işi profesyonellere bırakıp aracın sorunsuz olduğuna dair bir raporla buluşmak isteyebilirsiniz. Oto ekspertiz hizmeti veren yerler bunu size sağlayacaklardır. Önemli olan rapor alacağınız oto ekspertiz hizmetinin işinin ehli ve tarafsız olmasına dikkat etmenizdir.

Araçların Bakımları ve Bakım Dökümü

Araç sahibi kişilerin araçlarını satılığa çıkartmaları konusunda nedenlerine başlangıçta değinmiştir. Eğer bir kişi aracını daha sonradan satma fikrine başlangıçtan itibaren sahipse bu kişinin dikkat edeceği iki unsur vardır. Birincisi aracın bakım takvimine sadık kalmaktır. İkincisi ise olası tüm bakım, hasar ve yenileme durumlarına yönelik reçeteleri veya raporları saklamasıdır.

Araçların bakım takvimine bağlı kalmak aracın kullanım ömrünü yükselten ve sorunsuz bir biçimde çalışmasını sağlayabilen bir durumdur. Bu nedenle bakım takvimlerine sadık kalan araç kullanıcılarının araçları çok daha sorunsuz ve uzun ömürlü olur.

Yapılan her bakımın raporunu tutan, eğer varsa arıza, hasar veya yenileme gibi durumların raporunu almayı ihmal etmeyen kişilerin araçlarını satın almak çok daha mantıklıdır. Bu kişiler araca gerekli özeni göstermiş ve sağlıklı kalmasını sağlamaya çalışmış demektir.

Nitekim ikinci el araç alıcısı olarak tüm bunların sözde kalmamasını ve raporların gözden geçirilip doğrulanmasını istemek en doğal hakkınızdır. Bunun için ilk başvuracağınız yer oto ekspertiz hizmeti veren yerlerdir. Oto ekspertiz tarafından hazırlanan raporda aracın durumu size çok daha detaylı bir biçimde sunulacaktır. Tarafsızlık ilkesini benimsemiş ekspertizler ile çalışmayı düşünmeniz çok daha uygundur.

Hasar Durumu ve Onarım Dökümü

İkinci el araç satın alırken en çok dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi aracın hasar durumudur. Araç hasarlı olduğu zaman aracın fiyatı önemli ölçüde düşecektir. Hasarlı olan kısım tamir edilse veya düzeltilse bile bu doğrudan fiyatta oynamalara neden olacaktır.

İşinin ehli olan bir oto ekspertiz araçta oluşmuş olan çarpma hasarlarını anında fark eder. Bu kısımlar düzeltilmiş olsa bile oto ekspertiz bunu anlayabilecek kadar donanımlıdır. Oto ekspertizin oluşturacağı raporun önemli olmasının bir diğer nedeni de budur.

Alacağınız araç veya satacağınız araç hasara sahipse, siz bu hasarı onarmış olsanız bile alıcı veya satıcının bunu bilmesi gerekir. Parça değişimleri istemeden bile olsa gerçekleştirilse aracın fiyatına doğrudan yansımaktadır. Belki siz araçta yapılan değişikliği gözle göremeyebilirsiniz ancak başarılı ve profesyonel bir ekspertiz bu değişikliği hemen fark edebilecek kabiliyete sahiptir.

Orijinal Parçalar ve Yeni Parçalar

İkinci el araçlarda sıkça karşılaşabileceğiniz durum araçlarda orijinal parçaların yerine yeni parçaların bulunuyor olmasıdır. Bir araç orijinal parçalara sahip değilse bu aracın fiyatında düşüş olacaktır. Yeni parçalara sahip olması için ortada bir nedenin olması gerekir. Bu nedenler raporlara yansıtıldığı sürece neyin ne olduğunu anlayabilirsiniz.

Diğer taraftan bazı parçalar aracın fiyatına doğrudan etki etmezler. Lastikler, ses sistemi veya buna benzer değişiklikler, aracın gövdesinde herhangi bir değişiklik yapmadan gerçekleştirilecek yenilikler fiyatın düşmesine neden olmayabilir

Satmak istediğiniz araçta veya satın almak istediğiniz araçta lastiklerin değiştirilmesi veya ses sisteminin yenilenmesi gibi değişiklikler söz konusuysa mutlaka orijinal parçaların elinizde bulunması gerekir. Bu parçaları saklamaya çalışmalı ve satıcı olduğunuzda orijinal parçaları araca yerleştirmelisiniz. Yapılan her değişikliği belgelemeli ve alıcıya göstermelisiniz.

Elbette araçlarda yapılacak parça değişiklikleri sadece modifikasyona uğramış parçalarla ilgili olmayabilir. Aracın gövdesinde yapılan parça değişimleri konusunda mutlaka dikkatli olmalısınız. Bunları doğrudan fark edemeyebilir veya satıcının sizi kandırmasına maruz kalabilirsiniz. Satın almak istediğiniz araçta tüm parçalar orijinal midir? Bunu nasıl anlarsınız?

Anlamanın tek yolu güvenilir ve tarafsız bir oto ekspertiz raporu oluşturulmasını sağlamaktır. Ancak bu şekilde aracın iç yapısında gerçekleştirilen parça değişimlerinin neler olduğunu, neden değiştirildiğini ve parçaların durumunu satıcıdan öğrenme fırsatınız olacaktır. Sonuçta ekspertiz raporu her şeyi sizin önünüze koyacaktır. Aracı almak isteyeceğiniz kişi raporda yer alacak durumları inkar edemeyecektir.

Güvenilir bir oto ekspertiz ile çalışmanın gerekliliği her anlamda önemlidir. İkinci el araç alırken ekspertiz raporu sizi ikna edebilecek önemli bir unsurdur. Dolayısıyla hizmet alacağınız ekspertizin güvenilir ve tarafsız olması şarttır.

Oto Ekspertizin Niteliği

İkinci el araç alırken ekspertizin neden önemli olduğunu detaylı bilgilendirme ile açıkladık. Ancak her şey bununla sınırlı değil. Daha doğrusu ekspertizin önemini anlatmak için yukarıdaki bilgiler ana hatlarıyla ekspertizin önemini ortaya koymaktadır. Bunun dışında oto ekspertiz hizmeti alacağınız yerin niteliği, profesyonelliği, elinde bulunan ekipmanlar, raporlama süreci, raporun detayı ve müşteriye yaklaşımı önemli unsurlardır.

Oto ekspertiz hizmeti veren bir yerin niteliksel açıdan sahip olacağı en önemli unsur profesyonelliktir. Profesyonel bir yerle çalışıyorsanız size araçta bulunan en ufak bir çiziği bile raporlara ekleyerek sunarlar. Oto ekspertizlerin bu tecrübeli yaklaşımları deneyimlerine ve bugüne kadar hizmet verdikleri müşterilerden gelen geri bildirimlerle bağlantılıdır.

Oto ekspertiz hizmeti veren bir yer müşterilerden olumlu not alıyorsa işini doğru yapıyor demektir. Bu doğruluk payı her geçen gün daha profesyonelce çalışmayı ve müşterileri daha yakından tanımayı mümkün kılmaktadır.

Profesyonelliğin yanında oto ekspertiz hizmeti veren bir yerin güvenilir ve tarafsız olması gerekir. Galerilerle veya araç satıcılarıyla anlaşmış olan oto ekspertizlerin taraflı rapor hazırlayabilme olasılıkları bulunmaktadır. Bunun için kesin konuşmak doğru olmayabilir ancak genel olarak karşımıza çıkan durum budur.

Hizmet alacağınız oto ekspertiz tarafsız ve güvenilir olmayı başarabilmişse, bunu size garanti ediyorsa ve ilkeleri arasında bu unsurların yer aldığını belirtiyorsa çalışmaya uygun bir nokta demektir. Bu oto ekspertiz noktaları genel olarak müşteri ile çalışırken ve diyalog kurarken daha seçici davranırlar ve güvenilir bir nokta olduklarını size hissettirebilirler.

Oto ekspertiz hizmeti alacağınız noktaların müşteri ile olan ilişkilerinin yanında kullandıkları ekipmanlar, araçları soktukları testler ve değerlendirme ölçütleri değerli unsurlardır. Oto ekspertiz hizmeti sunan noktanın kullandığı ekipmanlar yeni teknolojilere uyum sağlıyorsa işini ciddiye alıyor demektir.

Otomobil dünyası her geçen gün yeniliklerle gelişimini sürdürmektedir. Dolayısıyla araçlara eklenecek yeni parçaları analiz edebilmek için yeni teknolojilerle tanışıp gelişime ayak uydurmak bir oto ekspertiz için zorunluluktur. Oto ekspertiz tarafından kullanılan ekipmanların fazlalığı size sunulacak raporların çok daha detaylı olacağı anlamına gelir. Almak istediğiniz aracın tepeden tırnağa incelenmesi gerektiğini düşünüyorsanız mutlaka elinde yeteri miktarda ekipman bulunan oto ekspertiz hizmeti sunan yerlerle çalışmalısınız.

Oto ekspertizin raporlama süreci hizmet almanız konusunda fikrinizi değiştirebilir. Genel olarak oto ekspertizler tarafından sunulan raporlarda detaylar ön plana çıkmaktadır. Bir hizmet noktasının kalitesini raporlarda sunulacak detaylar belirleyebilmektedir. Bunun kullanılan ekipmanlar, gerçekleştirilen testler, yapılan analizler ve ölçümlerle doğrudan ilgisinin olduğunu unutmamak gerekir.

Oto ekspertizin raporlama süreci sizi ne kadar memnun ederse aynı oto ekspertiz noktasıyla tekrar çalışmayı düşünebilirsiniz. Alacağınız hizmet ve size sunulan ekstra nitelikler size hitap ettiği sürece memnun kalabilirsiniz. Bu nedenle oto ekspertiz hizmeti veren bir noktanın araca göstereceği ilgi kadar raporlama sürecinde size göstereceği ilgi ve alakaya da dikkat etmelisiniz.

Bir oto ekspertiz hizmetinden başka ne tür beklentiler olabilir? Burada yer alan unsurlar dışında aklınıza pek çok soru takılıyor olabilir ancak bir oto ekspertizin sadece araçla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İyi hizmet daima müşteriye tanınan imkanlar, müşteriyi ağırlama koşulları, raporların onlara anlaşılır bir biçimde sunulmasıyla mümkün olabilir.

Aracınızın bakımıyla ilgili bir oto ekspertiz raporu almak istiyor olabilir veya aracı satmak istediğiniz zaman bir oto ekspertiz raporuna ihtiyaç duyabilirsiniz. Yapmanız gereken size en değerli, en tarafsız ve en güvenilir hizmeti sunabilecek yerle çalışmaktır. Bunun için çalışacağınız yerlerin geçmiş tecrübelerine ve sundukları imkanlara göz atmanız gerekecektir.

İkinci el araç alırken bir oto ekspertiz ile çalışmak alacağınız aracın en ince ayrıntısına kadar incelenmesini sağlayacaktır. Oto ekspertiz size sunacağı raporda ne kadar detaya yer veriyorsa ve rapor içerisinde ne kadar iyi bir sunum gerçekleştiriyorsa sizin için o kadar iyidir.

İkinci el araç satın alırken aracın satıcısından çok oto ekspertiz tarafından sunulacak raporun sizi ikna edebileceğini unutmayın. Satın alım kararınız size sunulacak rapora göre olumlu veya olumsuz olacaktır. Ancak olumlu gelen rapora rağmen alacağınız aracın sorunları bulunuyorsa doğru oto ekspertiz ile çalışmadığınızı iş işten geçtikten sonra anlamış olursunuz. Bu tip bir durumla karşılaşmak istemiyorsanız OTOEKSDER'e güvenebilirsiniz.

Saygılarımla

NASIL ÜYE OLABİLİRİM

ÜYELİK ÜCRETİ VE AİDAT

 

 

GEREKLİ EVRAKLAR

ÜYELİK SONRASI LOGONUN KULLANIM HAKKI (TABELA VE BASILI EVRAKLARDA)

Üyelik için Gerekli Evraklar:

1 - Üye Giriş Bildirgesinin boş bırakılan alanlarının yeni üyelerimiz tarafından doldurularak bildirgenin kaşelenip imzalanması ve aidatların:

Garanti Bankası Kızıltoprak Şubesi (719)

HESAP NO : 6297698

IBAN : TR52 0006 2000 7190 0006 2976 98

no.lu Oto Ekspertiz ve Oto Test Derneği'nin hesabına ödenmesi ile ilk aşama başlar, kaydın Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanması için de aşağıda belirtilen belgelerin yeni üyeler tarafından Derneğimize ulaştırılması gerekmektedir.

 

2 - Tüzel Kişi Üyeliği

Üye olacak tüzel kişilik ise bu tüzel kişiliği Dernek nezdinde temsil edecek olan kişinin yetkilendirildiğine dair yazı.

Üye olacak tüzel kişiliği dernek nezdinde temsil edecek olan gerçek kişinin nüfus cüzdan örneği,

3 adet fotoğrafı

 

3 - Gerçek Kişi Üyeliği

Üye olacak gerçek kişi ise ( ADİ ŞİRKET VEYA ESNAF OLABİLİR) bu kişiye ait nüfus cüzdan örneği,

3 adet fotoğrafı

 

BİLGİ İÇİN : otoekspertizdernegi@gmail.com

Formu doldurduktan sonra otoekspertizdernegi@gmail.com mail adresine (tarayıp veya okunaklı olarak fotoğrafını çekip) gönderebilirsiniz.

Üye giriş bildirgesini indirmek için tıklayınız.

UYARILAR

OTOEKSDER Oto Ekspertiz ve Oto Test Derneği ikinci el araç alacaklara bazı tavsiyelerinde bulunuyor;

OTOEKSDER yetkilileri, ikinci el araç alırken mutlaka OTOEKSDER üyesi oto ekspertiz merkezlerinde check up yaptırılması konusunda vatandaşları uyarıyor;

OTOEKSDER, ruhsat bilgilerinin araç alınırken kesinlikle kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Aynı kasa araçlarda model yılı ilana 2013-2014 girilip, müşterinin ruhsata dikkatli bakmamasından dolayı 2012 model bir aracı alabildiğini belirten OTOEKSDER yetkilileri "Sadece dikkatsizlikten oluşan bu durumla karşılaşmayın, ruhsattaki şase numarası ve motor numarasının, araçla aynı olmasına dikkat edin" dedi.

Doktordan veya memurdan satılık ibarelerine önem verilmemesi gerektiğinin altını çizen OTOEKSDER, "Ben şu hastanede çalışıyorum deyip doktor olmadığı halde doktor önlüğüyle sizi hastanenin bahçesine randevu verip güven oluşturan bazı dürüst olmayan uyanık satıcılara güvenip hızlı hareket edip hemen notere gitmeyin" ifadelerinde bulundu.

OTOEKSDER, ikinci el alırken dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde sıraladı: "Oto Ekspertiz yaptırdığınız aracı satın alana kadar yanından ayrılmayın noterle anlaşmalı OTOEKSDER üyesi oto ekspertiz merkezleriyle çalışmaya dikkat edin. Aynı renk ,aynı plakalı, biri kazalı biri orijinal olan aracı siz notere gidene kadar değiştirebilen kişilerle karşılaşmaktayız.

Satış esnasında satış gerçekleştiği sırada geçici ruhsat çıkmadan EFT yapmayın, çünkü ilk attığınız imza sadece satış sözleşmesi, geçici ruhsata atacağınız imza satışı gerçekleştirecektir.

Yedek anahtar olmayan araç aldığınız zaman muhakkak aracın yetkili servisine gidip yedek anahtar kodunu iptal ettirin. OTOEKSDER üyesi oto ekspertiz merkezleri bu konuda size yardımcı olacaktır.

Hiç tanımadığınız kişilerden araç almaktansa, mekan sahibi, köklü, kurumsal oto galerilerden araç almayı tercih edin, güvenilir firmaları araştırın. Oto Ekspertiz Raporunu mutlaka isteyin.

Değerinin çok altında olan araçları alırken çok daha dikkatli olun ucuz diye acele etmeyin.

Uzun süre yatmış araçları alırken muhakkak az km de olsa motor bakımını yaptırın,

Test sürüşü yapan, dyno ve test cihazlarıyla donatılmış profesyonel, tarafsız bağımsız OTOEKSDER üyesi oto ekspertiz merkezlerini tercih edin.

Şehir dışından, internetten satışı yapıp, hayırlı olsun dediğiniz araçlara yüksek meblağlı kapora göndermeyin.

Araç aldığınız, galericilik yaptığını söyleyen ofis tarzı ticarethaneyi araştırın, aynı gün ofise çevrilip bir günlük elindeki aracı satıp terk edebilir, bu olaylarla bu sıralar çok karşılaşılıyor. Güvenip, 'EFT'yi ofisten yapın araçla notere gidelim' söylemlerine aldanmayın.

Unutmayın ki her aracın tramer bilgisine ulaşamazsınız, sıfır araçlarda dahi aldığınız gün, güncel boya ekspertizini OTOEKSDER üyesi oto ekspertiz merkezinde yaptırın.

Tramer kaydı yüksek gözüküyor olabilir, detaylı sorgulamanızda kaza yapan araçtan farz edelim sigorta 20-30 bin liralık hasar rakamı ödemiş, sigorta personeli yenisiyle değişecek parçaları yazmış ama aracı yapan tamirci yeni orijinal parçaları kullanmadan ucuza mal edip çıkma parçalarla derme çatma toplayıp gelen yeni parçaları satabiliyor!

Bu durum son zamanlarda çok karşımıza çıkmaktadır. Tramer kaydına kesinlikle güvenmeyelim, o yüzden OTOEKSDER üyesi oto ekspertiz merkezlerini tercih etmekte fayda var.

Oto ekspertizin öneminin yanında, ikinci el araç alacak kişilerin araçta yapılması gereken kontrolleri bilmesinde de yarar bulunuyor…

Satın aldığınız ikinci el otomobilin şasisinin durumu, kazalı olup olmaması, alt taban saçları, boya kalınlığı, döşemeleri, lastiklerinin durumu ve çeşitli orijinal parçaları kontrol edilirken bunlara ek olarak otomatik şanzıman ve motorun genel görünümü satın almadan önceki dikkat edilmesi gereken noktaların başında gelir. Bir de aracı satın aldıktan sonra gözden geçirilmesi gereken parçalar vardır. Özellikle triger kayışı, fren hortumları, rot, rot başı gibi ön takım parçaları ve süspansiyon gibi birçok parçanın kontrollerinin yapılması gerekir.

OTOEKSDER, güvenli sürüş için oto ekspertiz raporunda yazılı eksikliklerin, bakımların acilen yapılmasını önerir. Öncelikle; Frenler Araçlar için hayati önem taşıyan fren sisteminin ilk etapta fren balataları kontrol edilmeli, gerekiyorsa değiştirilmelidir. Fren diskleri ve varsa kampanaların yüzeyleri de kontrol edilmeli, gerekiyorsa onarılmalı veya yenilenmelidir. Fren hidrolik seviyesi de kontrol edilmeli, eğer bir eksilme varsa sistemde bir probleme de işaret edebilir. Ancak özellikle 10 yaşın üstündeki otomobillerin fren hortumlarının mutlaka yenilenmesi, fren merkezi ile pistonların kontrol edilmesi gerekir. Fren sisteminin çalışmamasıyla sürüş sırasında karşılaşacağınız bu sürpriz size sıkıntı yaşatabilir...

Triger Kayışı Motorun krank mili ile kam mili arasında güç iletimi yapan triger kayışı otomobil için hayati önem taşır. 1970'li yıllara kadar üretilen araçların çoğunda triger kayışı bulunmazken, günümüz otomobillerinin bazılarında zincir tercih edilmiştir. En çok kullanılan triger kayışının ömrü (40.000-100.000 km) sayesinde çoğu zaman unutulan bu parça, belli bir kilometreyi aşmış otomobillerde mutlaka değiştirilmelidir. Bu değişimde bilya, varsa gerdirme yayı ve diğer birkaç küçük parçanın da mutlaka yenilenmesi gerekiyor. Triger kayışı ihmal edildiğinde motorda ciddi masraflar ortaya çıkar..

Rot Ayarı Otomobilin sürüş güvenliğini direkt olarak etkileyen rot ve balans ayarlarının kontrol edilmesi sadece biraz zaman ve para kaybına yol açıyor gibi görünebilir. Ancak çıkacak sorunların önüne geçerek aracın yol tutuş güvenliğini arttırabilirsiniz. Birbirinden bağımsız iki ayar olan rot ve balans ayarı tabii ki yeni lastiklere sahip bir otomobilde yapılması gerekir. Bunun için de lastiklerin yeni veya diş derinliği tam, yanaklarının kırılmamış veya yıpranmamış olması ve üretim tarihinin de çok eski olmaması gerekir. Ayrıca otomobilin üzerindeki lastiklerin orijinal ebatlarda olup olmadığını kontrol edin..

İLETİŞİM

Bize Yazın

Error! Lütfen isminizi giriniz.
Error! Lütfen email adresinizi yazınız.
Error! Lütfen mesajınızı yazınız.
Success! Mesajınız iletilmiştir. Teşekkür ederiz.
Error! Mesajınız iletilirken bir hata ile karşılaşıldı. Lütfen daha sonra yeniden deneyiniz.

Başvurularınız için aşağıdaki ulaşım bilgilerini kullanabilirsiniz.

 • İçerenköy Oto Sanayi Sitesi I Blok No:9 Ataşehir/İstanbul
 • otoekspertizdernegi@gmail.com

SOSYAL MEDYA